ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถิติงานวิจัยที่เข้าดูมากที่สุด

งานวิจัยที่เข้าดูมากที่สุดประจำเดือน
# หัวเรื่อง จำนวน
1 การศึกษาการตั้งครรภ์ ไม่พึงประสงค์ 203
2 การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 131
3 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์แบบทดสอบสภาพสมองเสื่อมเบื้องต้นฉบับภาษาไทย [MMSE-Thai] 2002 และแบบทดสอบสมรรถภาพสมองไทย [Thai Mini-Mental State Examination; TMSE] ในการคัดกรองผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม 119
4 การวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทย วิชาวรรณคดีมรดก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 111
5 กลยุทธ์การใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด 102
6 พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน : ศึกษากรณีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 93
7 แนวทางการพัฒนางานวิชาการของนักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 81
8 ผลของโปรแกรมการฝึกความคล่องแคล่วว่องไว แบบผสมผสานการเล่นพื้นเมืองไทย ที่มีต่อการพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาฟุตบอลอายุระหว่าง 10 – 12 ปี 77
9 การปฏิบัติการทางทหารของกองกำลังผสมในสงครามอ่าวเปอร์เซียกับกฎหมายระหว่างประเทศ 75
10 Renal Tubular Acidosis 75
11 การวิเคราะห์ระบบการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้าง 74
12 ผลของการใช้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมที่มีต่อการลดพฤติกรรม ก้าวร้าวของเด็กปฐมวัย 71
13 การปรับตัววิถีพึ่งตนเองบนฐานทรัพยากรของชุมชนบ้านหัวทุ่ง ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 1 69
14 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ภาษาในการจูงใจของหัวหน้าหอผู้ป่วย การทำงานเป็นทีมการพยาบาล ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลของพยาบาลประจำการกับประสิทธิผลของหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์ 67
15 การสกัดแอนโธไซยานินส์จากดอกอัญชัน (Clitoria ternatea L.). 67
16 ความสัมพันธ์ของการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรกับกระบวนการเรียนรู้ทางด้าน TQM กรณีศึกษา : บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 67
17 โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ถังขยะอัจฉริยะ 64
18 ผลของการเช็ดตัวลดไข้ด้วยวิธีธรรมดา และวิธีประคบด้วยผ้าเปียกในผู้ป่วยเด็กที่มีไข้สูง หอผู้ป่วยกุมาร 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 63
19 ความแม่นยำในการคาดคะเนน้ำหนักทารกในครรภ์โดยใช้สูตร Johnson ขณะเจ็บครรภ์คลอดโรงพยาบาลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 62
20 ผลกระทบของคุณสมบัติของทราย ต่อการเกิดรอยตำหนิในงานหล่อ 56