ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถิติงานวิจัยที่เข้าดูมากที่สุด

งานวิจัยที่เข้าดูมากที่สุดประจำเดือน
# หัวเรื่อง จำนวน
1 ผลของการใช้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมที่มีต่อการลดพฤติกรรม ก้าวร้าวของเด็กปฐมวัย 159
2 ความแม่นยำในการคาดคะเนน้ำหนักทารกในครรภ์โดยใช้สูตร Johnson ขณะเจ็บครรภ์คลอดโรงพยาบาลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 155
3 พฤติกรรมการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 140
4 สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไปรษณีย์ไทย 132
5 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : พื้นฐานการศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 107
6 การสร้างแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทยเรื่อง "การผันวรรณยุกต์" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 104
7 พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน : ศึกษากรณีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 103
8 การสกัดแอนโธไซยานินส์จากดอกอัญชัน (Clitoria ternatea L.). 95
9 การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 88
10 วิเคราะห์ภาษาในนิตยสารบันเทิง 81
11 แนวคิดจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม : ศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีตะวันตกกับพระพุทธศาสนาเถรวาท 79
12 วิเคราะห์นวนิยายของ ว. วินิจฉัยกุล เรื่องรัตนโกสินทร์และสองฝั่งคลอง 79
13 การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี 78
14 ผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณตามแนว เวทคณิต เรื่องการบวกและการลบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 73
15 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการล้างมือของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติ งานในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 72
16 กลไกและรูปแบบของการผวนคำในภาษาไทยถิ่นกรุงเทพฯ ภาษาไทยถิ่นเหนือ ภาษาไทยถิ่นอีสาน และภาษาไทยถิ่นใต้ 71
17 ผลกระทบของคุณสมบัติของทราย ต่อการเกิดรอยตำหนิในงานหล่อ 69
18 ประสิทธิผลของหญ้าดอกขาวในการเลิกบุหรี่ 65
19 ผลของโปรแกรมการฝึกความคล่องแคล่วว่องไว แบบผสมผสานการเล่นพื้นเมืองไทย ที่มีต่อการพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาฟุตบอลอายุระหว่าง 10 – 12 ปี 65
20 ความลับของน้ำซาวข้าว 64