ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถิติงานวิจัยที่เข้าดูมากที่สุด

งานวิจัยที่เข้าดูมากที่สุดประจำเดือน
# หัวเรื่อง จำนวน
1 ผลของการใช้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมที่มีต่อการลดพฤติกรรม ก้าวร้าวของเด็กปฐมวัย 322
2 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์แบบทดสอบสภาพสมองเสื่อมเบื้องต้นฉบับภาษาไทย [MMSE-Thai] 2002 และแบบทดสอบสมรรถภาพสมองไทย [Thai Mini-Mental State Examination; TMSE] ในการคัดกรองผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม 157
3 ประวัติและผลงานนาฎยประดิษฐ์ของครูลมุล ยมะคุปต์ : กรณีศึกษาระบำพม่า-มอญ 141
4 ผลของการเช็ดตัวลดไข้ด้วยวิธีธรรมดา และวิธีประคบด้วยผ้าเปียกในผู้ป่วยเด็กที่มีไข้สูง หอผู้ป่วยกุมาร 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 118
5 ความลับของน้ำซาวข้าว 117
6 การจัดการความขัดแย้งในการทำงาน : ประสบการณ์ของหัวหน้าหอผู้ป่วย 83
7 ความแม่นยำในการคาดคะเนน้ำหนักทารกในครรภ์โดยใช้สูตร Johnson ขณะเจ็บครรภ์คลอดโรงพยาบาลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 80
8 ผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณตามแนว เวทคณิต เรื่องการบวกและการลบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 80
9 พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน : ศึกษากรณีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 76
10 กลยุทธ์การใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด 73
11 Renal Tubular Acidosis 73
12 การสกัดแอนโธไซยานินส์จากดอกอัญชัน (Clitoria ternatea L.). 66
13 การผลิตสบู่สมุนไพร 66
14 ประสิทธิภาพของผักตบชวาในการกำจัดโลหะหนัก : แคดเมียม ทองแดง ตะกั่ว 64
15 สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไปรษณีย์ไทย 60
16 ผลิตภัณฑ์เจลและแผ่นแปะแผลของสารสกัดพอลิแซคคาไรด์จากเปลือกทุเรียน : รายงานการวิจัย 60
17 โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ถังขยะอัจฉริยะ 59
18 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการล้างมือของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติ งานในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 58
19 การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งกล้วย 58
20 ความสัมพันธ์ของการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรกับกระบวนการเรียนรู้ทางด้าน TQM กรณีศึกษา : บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 56