ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ในปี พ.ศ.2555

ผลการค้นหาทั้งหมด 28,348 รายการ จาก 2,363 หน้า

โครงการวิจัยการพัฒนาอาหารพื้นบ้านวัฒนธรรมล้านนา จังหวัดอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ 2555

โครงการการพัฒนาอาหารพื้นบ้าน วัฒนธรรมล้านช้างจังหวัดอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ 2555

โครงการการผลิตเอทานอล จากน้ำคั้นเนื้อลางสาดคุณภาพต่ำโดยกระบวนการหมัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ 2555

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 2,363      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   2,363   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 2,363      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   2,363   หน้า