ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ในปี พ.ศ.2559

ผลการค้นหาทั้งหมด 10,664 รายการ จาก 889 หน้า

Working for the Government: A Logit Regression Analysis

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2559

Malaysian Design

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2559

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 889      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   889   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 889      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   889   หน้า