ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานย่อย National Institute Of Oceanography (NIO), India

ผลการค้นหาทั้งหมด 4,673 รายการ จาก 390 หน้า

Diurnal variability of Synechococcus abundance in Sagami Bay, Japan

National Institute Of Oceanography (NIO), India 2558

Biogeochemistry and ecology of Pyrosoma spinosum from the Central Arabian Sea

National Institute Of Oceanography (NIO), India 2558

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 390      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   390   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 390      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   390   หน้า