ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานย่อย คลังปัญญา ม.เทคโนโลยีสุรนารี

ผลการค้นหาทั้งหมด 5,498 รายการ จาก 459 หน้า

Full-duplex single-channel communication for MIMO systems

คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2560

Development of recombinant scFv antibody for the detection of zearalenone by phage display antibody technology

คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2560

การสำรวจขนาดร่างกายและระยะเอื้อมของผู้ใช้รถเข็นนั่ง

คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2560

การศึกษาลักษณะของบันไดที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2560

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 459      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   459   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 459      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   459   หน้า