ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานย่อย Universiti Sains Malaysia

ผลการค้นหาทั้งหมด 36,184 รายการ จาก 3,016 หน้า

A critical appraisal of Covid-19 in Malaysia and beyond

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2563

The impact of the coronavirus on global higher education

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2563

Data from: Research on proactive personality

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2563

Primadona ceriakan makyung semakin menghilang

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2563

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 3,016      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   3,016   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 3,016      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   3,016   หน้า