ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา เจ้าของผลงาน PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri

ผลการค้นหาทั้งหมด 1,312 รายการ จาก 110 หน้า

IMG 204 – INSTRUMENTAL ANALYSIS OF FOOD APRIL-MAY 2011

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

IBK 314 – DOWNSTREAM PROCESS TECHNOLOGY APRIL-MAY 2011

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

IEK 108 – PROCESS FLUID MECHANICS APRIL-MAY 2010

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

IEK 107 - THERMODINAMIK APRIL-MAY 2010

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

IEK 105 – TREATMENT & MANAGEMENT OF SOLID WASTE APRIL-MAY 2010

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

IBG 102 – BIOLOGY FOR TECHNOLOGISTS APRIL-MAY 2010

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

IWK 304 – FURNITURE PRODUCT- NOVEMBER 2010

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

IWK 301 – COATINGS PROCESS & EQUIPMENTS NOVEMBER 2010

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

IWK 203 – STOCK PREPARATION & PAPER MAKING NOVEMBER 2010

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

IWK 201 – RAW MATERIALS & COATING CHEMISTRY NOVEMBER 2010

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 110      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   110   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 110      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   110   หน้า