ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา เจ้าของผลงาน PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri

ผลการค้นหาทั้งหมด 1,312 รายการ จาก 110 หน้า

IWK 302 – WOOD ENGINEERING JUNE 2010.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

IMK 209 – PHYSICAL PROPERTIES OF FOOD JUNE 2010.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

IMK 421 – PRIMARY PRODUCTS TECHNOLOGY JUNE 2010.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

IMK 407 – FOOD SAFETY JUNE 2010.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

IUK 291 – MATHEMATICS II JUNE 2010.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

IMK 308 – FOOD PRESERVATION PRINCIPLES JUNE 2010.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

IEK 213 – MASS TRANSFER AND SEPARATION PROCESSES JUNE 2010.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

IMG 204 – INSTRUMENTAL ANALYSIS OF FOOD JUNE 2010.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

IWK 305 – ADVANCED TECHNOLOGY OF COATINGS APR MAY 2010.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

IWK 306 – FIBRE AND LIGNOCELLULOSIC COMPOSITES APR MAY 2010.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 110      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   110   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 110      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   110   หน้า