ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา เจ้าของผลงาน PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik

ผลการค้นหาทั้งหมด 1,763 รายการ จาก 147 หน้า

MAA101 - Calculus for Science Students I January 2019

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2562

MAT100 - Mathematical Foundations January 2019

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2562

MAT 323 - Differential Equations II January 2019

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2562

MAA161 - Statistics For Science Students January 2019

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2562

MAA111 - Algebra for Science Students January 2019

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2562

MAT161- Elementary Statistics January 2019

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2562

MAT264 - Non-parametric Statistics January 2019

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2562

MAT223 - Differential Equations I January 2019

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2562

MAT201 - Advanced Calculus January 2019

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2562

MAT181 – Programming For Scientific Applications January 2019

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2562

MAT517 – Computational Linear Algebra January 2019

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2562

MAT514 - Mathematical Modelling January 2019

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2562

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 147      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   147   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 147      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   147   หน้า