ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา เจ้าของผลงาน PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer

ผลการค้นหาทั้งหมด 888 รายการ จาก 74 หน้า

CPT341 - SOFTWARE DESIGN & ARCHITECTURE JANUARY 2012

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2555

CST231-CSM331 - DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS JANUARY 2012

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2555

CST232-CST132 - OPERATING SYSTEMS JANUARY 2012

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2555

CMT321 - MANAGEMENT AND ENGINEERING OF DATABASES JANUARY 2012

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2555

CPT111 - PRINCIPLES OF PROGRAMMING JANUARY 2012

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2555

CMT322-CMM323 - WEB ENGINEERING & TECHNOLOGIES JANUARY 2012

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2555

CMT324 - COMPUTER GRAPHIC & VISUAL GRAPHIC JANUARY 2012

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2555

CPT344 - COMPUTER VISION AND IMAGE PROCESSISNG JANUARY 2012

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2555

CMT221_CMM222 DATABASE ORGANIZATION & DESIGN JANUARY 2012

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2555

CST131 - COMPUTER ORGANISATION JANUARY 2012

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2555

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 74      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   74   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 74      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   74   หน้า