ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา เจ้าของผลงาน PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia

ผลการค้นหาทั้งหมด 1,255 รายการ จาก 105 หน้า

KOT 323 - ORGANIC CHEMISTRY III JUN 09.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2552

KTT 212 - INORGANIC CHEMISTRY II JUN 09.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2552

KIE 232 - SAINS KOLOID DAN PERMUKAAN APR-MEI 09.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2552

KIE 356 - FOOD AND PALM OIL CHEMISTRY APR-MEI 09.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2552

KIT 252 - OPERASI UNIT APR-MEI 09.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2552

KIT 254 - POLIMER APR-MEI 09.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2552

KOT 222 - ORGANIC CHESMISTRY II JUN 09.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2552

KAT 341 - POLLUTION AND ENVIRONMENTAL CHEMISTRY APR-MAY 09.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2552

KFT 232 - PHYSICAL CHEMISTRY II APR-MEI 09.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2552

KFT 232 - PHYSICAL CHEMISTRY II JUN 09.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2552

KFT 331 - PHYSICAL CHEMISTRY JUN 09.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2552

KAT 241 - ANALYTICAL CHEMISTRY II APR-MEI 09.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2552

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 105      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   105   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 105      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   105   หน้า