ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา เจ้าของผลงาน PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia

ผลการค้นหาทั้งหมด 1,255 รายการ จาก 105 หน้า

KAT 241 - ANALYTICAL CHESMISTRY II NOV 09.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2552

KAE 345 - SPECIAL TOPICS IN ANALYTICAL CHEMISTRY NOV 09.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2552

KAA 503 - MOLECULAR SPECTROSCOPY NOV 09.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2552

KAA 507 - SURFACE AND THERMAL ANALYSIS NOV 09.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2552

KIT 257 - MATERIALS CHEMISTRY NOV 09.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2552

KFE 331 - SPECIAL TOPICS IN PHYSICAL CHEMISTRY NOV 09.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2552

KAT 347 - ELECTROANALYTICAL METHODS NOV 09.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2552

KAT 242 - SPECTROSCOPIC METHODS NOV 09.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2552

KIT 356 - CHEMICAL PROCESSES NOV 09.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2552

KIE 355 - INDUSTRIAL COLORANTS NOV 09.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2552

KFT 331 - PHYSICAL CHEMISTRY III NOV 09.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2552

KOT 222 - ORGANIC CHEMISTRY II NOV 09.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2552

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 105      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   105   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 105      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   105   หน้า