ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา เจ้าของผลงาน PPJJ, Pusat Pengajian Jarak Jauh

ผลการค้นหาทั้งหมด 465 รายการ จาก 39 หน้า

JIF 318 - QUANTUM MECHANICS APRIL 09.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2552

JIF 319 - COMPUTATIONAL PHYSICS APRIL 09.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2552

JIF 416 - ILMU FIZIK NUKLEAR DAN SINARAN APRIL 09.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2552

JIF 417 - ILMU FIZIK KEADAAN PEPEJAL APRIL 09.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2552

JIK 101 - GENERAL CHEMISTRY I APRIL 09.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2552

JIK 216 - SEPARATION CHEMISTRY APRIL 09.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2552

JIK 316 - ADVANCED PHYSICAL CHEMISTRY APRIL 09.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2552

JIK 317 - QUANTUM CHEMISTRY AND GROUP THEORY APRIL 09.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2552

JIK 319 - ORGANIC CHEMISTRY SPECTROSCOPY APRIL 09.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2552

JIK 419 - KIMIA ORGANIK LANJUTAN APRIL 09.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2552

JIM 101 - CALCULUS APRIL 09.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2552

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 39      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   39   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 39      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   39   หน้า