ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา เจ้าของผลงาน ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์

ผลการค้นหาทั้งหมด 233 รายการ จาก 20 หน้า

Energy Reduction of Buildin Air-Conditioner with Phase-change Cool Storage

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2556

การใช้น้ำมันผสมในรูปอิมัลชันเพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในหม้อไอน้ำระดับโรงงาน

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2556

การวิเคราะห์การดูดซับและคืนสภาพของไอโอมีเทนบนวัสดุพรุน

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2556

การพัฒนาและเพิ่มคุณภาพพลังงานหมุนเวียน และการประยุกต์ใช้งาน

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพลังงานให้แก่ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555

Study on Phase-Change Energy Storage for Energy Reduction of Air-Condition in Air Cooling

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555

เทคนิคอัลตาโซนิกในการเพิ่มสมรรถนะของกระบวนการทางความร้อน

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555

การใช้น้ำมันอิมัลชั่นทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในเครื่องยนต์ดีเซลเกษตรกรรม

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2554

การวิเคราะห์สมรรถนะการทำงานของตัวแปลงความร้อนแบบดูดกลืนร่วมกับระบบปั๊มความร้อนแบบอัดไอ

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2554

การปรับแต่งน้ำมันหม้อแปลงที่เสื่อมสภาพเพื่อทดแทนน้ำมันดีเซล

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2554

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 20      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   20   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 20      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   20   หน้า