ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา เจ้าของผลงาน จรูญ จักร์มุณี

ผลการค้นหาทั้งหมด 137 รายการ จาก 12 หน้า

การพัฒนาระบบการสกัดแบบลำดับขั้นแบบต่อเนื่องโดยการไหลสำหรับการชะแยกส่วนโลหะและธาตุอาหารพืชบางชนิดจากดินและดินตะกอน

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2556

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 10 นางสาวนันทพร มูลรังษี

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2556

Greener liquid chromatography using a guard column with micellar mobile phase for separation of some pharmaceuticals and determination ofparabens

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2556

โครงการปริญญาเอการญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 9 นางสาวสำอางค์ ศุภฤกษ์

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555

โครงการปริญญาเอการญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 9 น.ส.สำอางค์ ศุภฤกษ์

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555

Microfluidic device for the selective chemical stimulation of neurons and characterization of peptide release with mass spectrometry

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555

Sequential injection spectrophotometric system for evaluation of mushroom tyrosinase-inhibitory activity

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555

Flow injection spectrophotometry using natural reagent from Morinda citrifolia root for determination of aluminium in tea

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555

Cost effective dual-stage flow injection/sequential injection hybrid for continuous liquid-liquid extraction

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555

Sequential injection anodic stripping voltammetry with monosegmented flow and in-line UV digestion for determination of Zn(II), Cd(II), Pb(II) and Cu(II) in water samples

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2554

Determination of potassium, sodium, and total alkalies in portland cement, fly ash, admixtures, and water of concrete by a simple flow injection flame photometric system

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2554

Sequential injection system with modified glass capillary for automation in immunoassay of chondroitin sulfate

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2554

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 12      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   12   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 12      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   12   หน้า