ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก National Institute Of Oceanography (NIO), India

ผลการค้นหาทั้งหมด 4,673 รายการ จาก 390 หน้า

Manipulating galectin expression in zebrafish (Danio rerio)

National Institute Of Oceanography (NIO), India 2558

A simple device for subsectioning aqueous sediments from the box or spade corer

National Institute Of Oceanography (NIO), India 2558

Chemotaxonomic study of the demosponge Cinachyrella cavernosa (Lamarck)

National Institute Of Oceanography (NIO), India 2558

Wave energy resource assessment for the Indian shelf seas

National Institute Of Oceanography (NIO), India 2558

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 390      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   390   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 390      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   390   หน้า