ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก Nanyang Technological University, Singapore

ผลการค้นหาทั้งหมด 18,831 รายการ จาก 1,570 หน้า

Avian influenza (H7N9) virus infection in Chinese tourist in Malaysia, 2014

Nanyang Technological University, Singapore 2558

Chemical energy powered nano/micro/macromotors and the environment

Nanyang Technological University, Singapore 2558

Polymer microlasers with a suspended cavity design

Nanyang Technological University, Singapore 2558

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 1,570      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   1,570   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 1,570      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   1,570   หน้า