ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผลการค้นหาทั้งหมด 4,593 รายการ จาก 383 หน้า

รายงานการวิจัยการแสดงออกของยีน Ring finger protein 43 (RNF43) ในมะเร็งท่อน้ำดี

คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2559

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 383      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   383   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 383      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   383   หน้า