ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ผลการค้นหาทั้งหมด 4,002 รายการ จาก 334 หน้า

Priority, Prevalence and Geographic Distribution of Unsafe Products in Thailand

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2559

Health Insurance Schemes and Dental Health Care Utilization in Thai Working-Age Population

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2559

Fiscal Year 2014 Dental Service Cost of Rajanukul Institute

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2559

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 334      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   334   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 334      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   334   หน้า