ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก มหาวิทยาลัยเกริก ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ผลการค้นหาทั้งหมด 22 รายการ จาก 2 หน้า

ยุติธรรมชุมชน:อัตลักษณ์แห่งวิถีเข้มแข็งของชุมชนบางบัว

มหาวิทยาลัยเกริก ศูนย์วิจัยและพัฒนา 2556

พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของหาบเร่แผงลอย:กรณีศึกษาเขตบางเขน

มหาวิทยาลัยเกริก ศูนย์วิจัยและพัฒนา 2555

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 2      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   2   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 2      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   2   หน้า