ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ผลการค้นหาทั้งหมด 105 รายการ จาก 9 หน้า

การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาดและการลงทุนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะขามป้อม

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2559

การพัฒนาปฏิกรณ์สมรรถนะสูงสำหรับผลิตไบโอดีเซลแบบไม่ใช้สารเร่งปฏิกิริยา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2558

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากแป้งและสตาร์ชถั่วพื้นเมือง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2558

การวิจัยและพัฒนาการผลิตต้นพันธุ์เบญจมาศปลอดโรคเพื่อการส่งเสริมและถ่ายทอด

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2558

การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์เห็ดโคนญี่ปุ่นเพื่อเพาะในเขตพื้นที่ราบ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2558

การสำรวจและรวบรวมสมุนไพรเพื่อลดการสูบบุหรี่

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2558

การทดสอบประสิทธิผลของสมุนไพรในการบำบัดผู้ติดบุหรี่

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2558

การพัฒนานาโนซีเมนต์คอมโพสิตสำหรับยึดฟัน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2558

การประเมินคุณสมบัติทางชีวภาพและความปลอดภัยของชีววัสดุทางทันตกรรม

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2558

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 9      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   9   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 9      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   9   หน้า