ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก Mount Royal University ,Canada

ผลการค้นหาทั้งหมด 328 รายการ จาก 28 หน้า

Program & Abstracts, 6th Annual Research Day (2019)

Mount Royal University ,Canada 2562

Adolescents in Sports: the All-Delinquent Team

Mount Royal University ,Canada 2562

No Return Ticket: CBSA Deportation in Canada

Mount Royal University ,Canada 2562

A Review of Intimate Partner Violence in Canada

Mount Royal University ,Canada 2562

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 28      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   28   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 28      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   28   หน้า