ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา เจ้าของผลงาน PPSK, Pusat Pengajian Sains Kimia

ผลการค้นหาทั้งหมด 1,255 รายการ จาก 105 หน้า

KIE 356 - FOOD AND PALM OIL CHEMISTRY APR-MEI 09.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2552

KIE 232 - SAINS KOLOID DAN PERMUKAAN APR-MEI 09.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2552

KTT 212 - INORGANIC CHEMISTRY II JUN 09.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2552

KOT 323 - ORGANIC CHEMISTRY III JUN 09.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2552

KTT 212 - INORGANIC CHEMISTRY II JUNE 2008.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2551

KOT 323 - ORGANIC CHEMISTRY III JUN 08.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2551

KOT 323 - ORGANIC CHEMISTRY III APRIL 08.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2551

KOT 222 - ORGANIC CHEMISTRY II JUN 08.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2551

KIT 254 - POLIMER APRIL 08.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2551

KIT 252 - UNIT OPERATIONS APRIL 08.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2551

KIE 232 - COLLOID AND SURFACE SCIENCE APRIL 08.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2551

KFT 331 - PHYSICAL CHEMISTRY III JUN 08.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2551

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 105      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   105   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 105      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   105   หน้า