ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก Central Drug Research Institute (CDRI), India

ผลการค้นหาทั้งหมด 189 รายการ จาก 16 หน้า

Neoflavonoids as potential osteogenic agents from Dalbergia sissoo heartwood

Central Drug Research Institute (CDRI), India 2557

PKCδ-IRAK1 axis regulates oxidized LDL induced IL-1β prod uction in monocytes

Central Drug Research Institute (CDRI), India 2557

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 16      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   16   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 16      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   16   หน้า