ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลการค้นหาทั้งหมด 51,465 รายการ จาก 4,289 หน้า

Test

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560

Week 6 : Storytelling

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559

Week 5 : Display in DEED

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559

Week 4 : Self Display

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559

Week 9-10 : Soi/ful

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559

Week 7-8 : Taxonomy

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559

Week 13 : Urban Tribe [Development]

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559

Week 11-12 : Urban Tribe [Research]

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559

Week 13 : Voices at Kadeejeen [Development]

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559

Week 14 : Urban Tribe [Presentation]

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 4,289      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   4,289   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 4,289      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   4,289   หน้า