ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลการค้นหาทั้งหมด 244,412 รายการ จาก 20,368 หน้า

A model for sustainable tourism development in Kwan Pha Yao Lake Rin communities, Phayao province, upper northern Thailand

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2550

Development guideline for sustainable eco-tourism development of "Suay" village in Surin province

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2550

The cultural landscape associated with the old town of Chiang Saen : the interpretation and conservation of a forgotten heritage

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2550

Interpretation for science museum space : a case study of the National Science Museum, Patumthani, Thailand

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2550

Evaluation of interpretation : outcomes for children at Ayutthaya Historic City

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2550

Sala : Thai architectural heritage, contemporary art and social space (2008)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2550

Khmer temples of Northeast Thailand : a proposed plan for tourism development

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2550

Marketing cultural heritage to promote tourism growth in areas of low tourism patronage : case study of Phetchaburi province's downtown

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2550

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 20,368      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   20,368   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 20,368      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   20,368   หน้า