ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลการค้นหาทั้งหมด 245,537 รายการ จาก 20,462 หน้า

การนำนโยบายสำนักงานสีเขียวไปสู่การปฏิบัติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560

Design of business and information architecture for oil and gas business licensing

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560

Traceability system implementation in organic farming using QR code technology

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560

The development of interactive patient card application: a case study of Mahachai 2 hospital chantana downgrachai

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 20,462      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   20,462   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 20,462      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   20,462   หน้า