ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ผลการค้นหาทั้งหมด 246,310 รายการ จาก 20,526 หน้า

synthesis of spherical silica by sol-gel method and its application as catalyst support

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 20,526      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   20,526   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 20,526      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   20,526   หน้า