ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

ผลการค้นหาทั้งหมด 34 รายการ จาก 3 หน้า

การวิเคราะห์กฎหมายด้วยวิธีทางเศรษฐศาสตร์ การคิดค่าเสียหายในคดีละเมิด

สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ 2553

กระบวนการสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ 2552

การจัดการความรู้และสร้างศักยภาพศาลยุติธรรมในศาลชำนัญพิเศษ

สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ 2552

โลกาภิวัตน์กับกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ

สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ 2552

การปรับปรุงระบบงานศาลยุติธรรม ศึกษากรณีระบบผู้พิพากษาอาวุโส

สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ 2551

การยกฐานะศาลแขวงในกรุงเทพมหานครเป็นศาลจังหวัด

สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ 2551

การออกหมายค้น หมายจับ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ 2547

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 3      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   3   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 3      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   3   หน้า