ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลการค้นหาทั้งหมด 40,849 รายการ จาก 3,405 หน้า

Kaposi sarcoma in a Thai boy with acquired immunodeficiency syndrome

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2538

Microsporidium and Cyclospora in human stools in Chiang Mai, Thailand

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2538

Disseminated Penicillium marneffei infection in human immunodeficiency virus-infected children

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2538

Pyridoxine for nausea and vomiting of pregnancy: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2538

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 3,405      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   3,405   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 3,405      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   3,405   หน้า