ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลการค้นหาทั้งหมด 41,231 รายการ จาก 3,436 หน้า

Forest plantations and climate change discourses: New powers of ‘green’ grabbing in Cambodia

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561

Novel palmicolous taxa within Pleosporales: multigene phylogeny and taxonomic circumscription

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561

Two novel species of Paradictyoarthrinium from decaying wood

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561

Street food vendors’ hygienic practices in some Asian and EU countries – A survey

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561

Food hygiene knowledge and practice of consumers in Poland and in Thailand - A survey

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 3,436      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   3,436   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 3,436      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   3,436   หน้า