ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลการค้นหาทั้งหมด 40,849 รายการ จาก 3,405 หน้า

Observations on fluid flow from exposed dentine in primary teeth: An in vitro study

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560

Interaction of human serum albumin with volatiles and polyphenols from some berries

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560

On left quasi-ample semigroups with ΠL1-embeddable band of idempotents

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560

Measurement of thermospheric temperatures using OMTI Fabry-Perot interferometers with 70-mm etalon

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 3,405      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   3,405   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 3,405      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   3,405   หน้า