ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดเลือกข้าวลูกผสมราตูฮีนาติกับข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ที่มียีนต้านเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชนิด Bph3 ด้วยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชีวชนิดต่างๆ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดเลือกข้าวลูกผสมราตูฮีนาติกับข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ที่มียีนต้านเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชนิด Bph3 ด้วยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชีวชนิดต่างๆ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
นักวิจัย : วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ , สุรเดช ปาละวิสุทธิ์
คำค้น : เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล , ยีนต้านเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชนิด Bph3 , , ข้าวลูกผสมราตูฮีนาติ, , ข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 , , การคัดเลือกข้าวลูกผสมราตูฮีนาติกับข้าวพันธุ์ชัยนาท
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้คือเพื่อจำแนกชีวชนิดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยเพื่อประเมินความต้านทานของชาวลูกผสมสายพันธุ์ปรับปรุงระหว่างราดูอีนาติกับพันธุ์ชัยนาท 1 ระยะ CF กับชีวชนิดต่าง ๆ ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่พบและเพื่อประเมินและคัดเลือกข้าวลูกผสมสายพันธุ์ปรับปรุงระหว่างราหูอื่นาติกับพันธุ์ชัยนาท 1 ระยะ BEF ที่ต้านทานต่อชีวชนิดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลดังกล่าวโดยทำการเก็บรวบรวมประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในเขตพื้นที่นาจังหวัดภาคเหนือตอนล่างจาก 10 พื้นที่ครอบคลุม 8 จังหวัดคือพิษณุโลก (PSL) ตาก (TK) อุตรดิตถ์ (UT พิจิตร (PHC) กำแพงเพชร (KP) และเพชรบูรณ์ (PCB) โดยมีอุบลราชธานี (UB) และชัยนาฬCNT) เป็นพื้นที่เปรียบเทียบทำการคัดแยกชีวชนิดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยโดยอาศัยลักษณะความต้านทานของพันธุ์ข้าวต่างๆและเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้มาตรฐานตาม Standard Evaluation System for Rice ของ IRI จัดทำแผนที่พันธุกรรมของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชีวชนิดต่าง ๆ ที่พบโดยเทคนิต RAPD PUR ด้วยไพร์เมอร์จำนวน 10 ชนิดจากนั้นทดสอบปฏิกิริยาของข้าวสายพันธุ์ปรับปรุงราหูอื่นาติกับข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 จำนวน 8 สายพันธุ์กับชีวชนิดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่พบและคัดเลือกข้าวสายพันธุ์ปรับปรุงราตฮินาติกับข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ที่เหมาะสมพบว่าสามารถคัดแยกชีวชบิดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลใต้จำนวนทั้งหมด 25 ชีวชนิดประกอบด้วยชีวชนิดที่มีรายงานแล้วจำนวน 4 ชิวชนิดคือชีวชนิดที่ 2, 3, 4 และ 5 กระจายตามแหล่งรวบรวมจำนวน 10 กลุ่มนอกจากนั้นเป็นชีวชนิดที่ไม่สามารถจำแนกใต้จำนวน 15 ชั่วชนิดคือ UKPSL1, UKPSL2, UKPSL3, UKNIT1, UKUT1, UKKP1, UUB1, UKUB2, UKUB3, UKCNT1, UKONTZ, UKST1, UKPHC1, UKPHC2 และUKPHC3ไพร์เมอร์ OPA-11 สร้างแถบตีเอ็นเอแบบpolymorpticสูงสุดคือ 7 แถบมีขนาด 400, 700, 800, 1000, 1200, 1400 และ1600ตามลาดับและข้าวสายพันธุ์ปรับปรุง RB-24--183-94-227 มีระดับความต้านทานสูงที่สุดและครอบคลุมชีวชนิดที่พบในภาคเหนือตอนล่างมากที่สุ

บรรณานุกรม :
วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ , สุรเดช ปาละวิสุทธิ์ . (2552). การคัดเลือกข้าวลูกผสมราตูฮีนาติกับข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ที่มียีนต้านเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชนิด Bph3 ด้วยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชีวชนิดต่างๆ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ , สุรเดช ปาละวิสุทธิ์ . 2552. "การคัดเลือกข้าวลูกผสมราตูฮีนาติกับข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ที่มียีนต้านเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชนิด Bph3 ด้วยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชีวชนิดต่างๆ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ , สุรเดช ปาละวิสุทธิ์ . "การคัดเลือกข้าวลูกผสมราตูฮีนาติกับข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ที่มียีนต้านเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชนิด Bph3 ด้วยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชีวชนิดต่างๆ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ , สุรเดช ปาละวิสุทธิ์ . การคัดเลือกข้าวลูกผสมราตูฮีนาติกับข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ที่มียีนต้านเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชนิด Bph3 ด้วยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชีวชนิดต่างๆ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.