ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัณฐานของเจลจากอนุพันธ์ของ Dibenzylidene Sorbitol

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สัณฐานของเจลจากอนุพันธ์ของ Dibenzylidene Sorbitol
นักวิจัย : ศุภัตรา ประทุมชาติ
คำค้น : morphology , gel , derivatives , . Dibenzylidene Sorbitol , Dibenzylidene Sorbitol
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้เป็นการสังเคราะห์อนุพันธ์ฮาโลเจนของ Dibenzylidne sorbitol สองชนิดคือ 1,3:2,4-di(4-chlorobenzylidene sorbitol) CI-DBS และ 1,3:2,4-di(4-bromobenzylidene sorbitol), Br-DBS ได้ผลผลิตร้อยละเท่ากับ 34 และ 49.39 ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์ที่สังเคราะห์ได้ยืนยันโครงสร้างด้วยเทคนิค FTIR NMR และการหาจุดหลอมเหลว ผลการศึกษาลักษณะสัณฐานของเจลที่เตรียมจากสารละลายของอนุพันธ์ของ dibenzylidene sorbitol ในตัวทำละลายอินทรีย์ไม่มีขั้วด้วยเทคนิค SEM และ TEM พบว่าสัณฐานของเจลมีโครงสร้างเป็นร่างแหเส้นใยที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นใยหลากหลาย ตั้งแต่ 10-150 นาโนเมตร มักพบเป็นกลุ่มของเส้นใยและมักบิดเป็นเกลียว ความยาวของเส้นใยมากกว่า 9 ไมโครเมตร ขนาดของเส้นใยจากอนุพันธ์ฮาโลเจนนี้มีขนาดเล็กกว่าร่างแหเส้นใยที่เตรียมได้จากสารละลาย DBS

บรรณานุกรม :
ศุภัตรา ประทุมชาติ . (2551). สัณฐานของเจลจากอนุพันธ์ของ Dibenzylidene Sorbitol.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศุภัตรา ประทุมชาติ . 2551. "สัณฐานของเจลจากอนุพันธ์ของ Dibenzylidene Sorbitol".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศุภัตรา ประทุมชาติ . "สัณฐานของเจลจากอนุพันธ์ของ Dibenzylidene Sorbitol."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
ศุภัตรา ประทุมชาติ . สัณฐานของเจลจากอนุพันธ์ของ Dibenzylidene Sorbitol. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.