ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสมบัติเชิงกลและสัณฐานวิทยาของเส้นใยพอลิพรอพิลีนที่ถูกเหนี่ยวนำโดยสารก่อผลึกอนุพันธ์ซอร์บิทอล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสมบัติเชิงกลและสัณฐานวิทยาของเส้นใยพอลิพรอพิลีนที่ถูกเหนี่ยวนำโดยสารก่อผลึกอนุพันธ์ซอร์บิทอล
นักวิจัย : ศุภัตรา ประทุมชาติ
คำค้น : mechanical properties , nucleating agent , polypropylene fibres induced , สมบัติเชิงกลและสัณฐานวิทยา , เส้นใยพอลิพรอพิลีน , อนุพันธ์ซอร์บิทอล
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาสมบัติเชิงกลและสัณฐานวิทยาของเส้นใยพอลิพรอพิลีนที่ถูกเหนี่ยวนำโดยสารก่อผลึกอนุพันธ์ซอร์บิทอล

1.เพื่อสังเคราะห์อนุพันธ์ซอร์บิทอลที่มีโครงสร้างแบบออร์โท เมตาและพาราของหมู่ที่มาเกาะและชนิดของหมู่ที่เกาะแตกต่างกัน
2.เพื่อศึกษาสภาวะในการเตรียมเส้นใยพอลิพรอพิลีน เช่น อุณหภูมิ ความเร็วของสกรู 
3.เพื่อศึกษาผลของการเติมอนุพันธ์ซอร์บิทอลที่มีต่อกระบวนการตกผลึกและการจัดเรียงผลึกของเส้นใยพอลิพรอพิลีน
4.เพื่อศึกษาสมบัติเชิงกลและสมบัติทางสัณฐานวิทยาของเส้นใยพอลิพรอพิลีนที่เติมและไม่เติมสารก่อผลึก


บรรณานุกรม :
ศุภัตรา ประทุมชาติ . (2553). การศึกษาสมบัติเชิงกลและสัณฐานวิทยาของเส้นใยพอลิพรอพิลีนที่ถูกเหนี่ยวนำโดยสารก่อผลึกอนุพันธ์ซอร์บิทอล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศุภัตรา ประทุมชาติ . 2553. "การศึกษาสมบัติเชิงกลและสัณฐานวิทยาของเส้นใยพอลิพรอพิลีนที่ถูกเหนี่ยวนำโดยสารก่อผลึกอนุพันธ์ซอร์บิทอล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศุภัตรา ประทุมชาติ . "การศึกษาสมบัติเชิงกลและสัณฐานวิทยาของเส้นใยพอลิพรอพิลีนที่ถูกเหนี่ยวนำโดยสารก่อผลึกอนุพันธ์ซอร์บิทอล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
ศุภัตรา ประทุมชาติ . การศึกษาสมบัติเชิงกลและสัณฐานวิทยาของเส้นใยพอลิพรอพิลีนที่ถูกเหนี่ยวนำโดยสารก่อผลึกอนุพันธ์ซอร์บิทอล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.