ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การไหลรวมจากการชนของไอออนหนักที่ 0.5 - 10 GeV/nucleon

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การไหลรวมจากการชนของไอออนหนักที่ 0.5 - 10 GeV/nucleon
นักวิจัย : พรรัตน์ ศรีสวัสดิ์
คำค้น : nucleon , การไหลรวมจากการชนของไอออนหนัก , heavy ion
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิเคราะห์การส่งผ่าานการไหลรวมของสสารนิวเคลียร์โดยใช้แบบจำลอง QMD และ UrQMD โดยทดลองเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์สภาพไวของการไหลรวมที่เกี่ยวข้องกับ สมการสถานะ และกำลังหยุดนิ่งนิวเคลียร์ เพื่อให้ผลการคำนวณสอดคล้องกับผลการทดลอง 1.เพื่อทำการศึกษาการเกิดอนุภาคโปรตรอน,อนุภาคพายอน,อนุภาคเคออน,อนุภาคแอนติเเลมบ์ดา จากการชนกันของ AU+AU โดยทียบกับพลังงานตกกระทบทที่ขึ้นอยู่กับค่า แรพิดิตี้ ที่พลัง0.5 ถึง8 GeV/nucleon ผลการคำนวณที่ได้เทียบกับผลการทดลอง(A.Andronic,P.Braun-Munzinger,and J.Stachel,arXiv.org:nucl-th/0511071) 2.เพื่อทำการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยการไหลเชิงตรงจากการชนกันของ AU+AU ที่พลังงาน1.15 GeV/nucleon เพื่อหาสภาพไวของการไหลรวมที่สัมพันธ์กับสมการสถานะ 3 ชนิด ได้เเก่ (intermediate Eos;K=210 MeV,soft Eos;K=130 Mev,extrasoft Eos;k=100 Mev)โดยแบบจำลอง QMD ผลการคำนวณที่เทียบได้กับผลการทดลอง(M.D.partlan et al.(EOS collaboration).Fragment Flow in AU+AU collisions.phys.Rev.Lett.1995;75:2100-3103) 3.เพื่อทำการวิเคราะห์การไหลเชิงตรงของโปรตอนจากการชนกันของ AU+AU ที่พลังงาน2,4,6,8 GeV/nucleon โดยใช้แบบจำลอง QMD และ UrQMD ใช้ค่าพารามิเตอร์กระทบ(b=6fm)โดยทดลองเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์สภาพไวของการไหลรวมที่เกี่ยวข้องกับสมการสถานะ 3 ชนิด ได้เเก่(intermediate,soft,extrasoft)โดยขึ้นอยู่กับฟังก์ชันของเเรดิพิตี้ ผลการคำนวณที่ได้เทียบกับผลการทดลอง(H.Liuetal(E895 Collabortion),Sideward FLow in AU+AU collisions between 2A and 8A GEV.PHYS.Rev.Lett.2000;84:5488-5492.) 4.เพื่อทำการวิเคราะหืการไหลเชิงตรงของโปรตอนจากการไหลชนกันของ AU+AU ที่พลังงาน2,4,6,8 GeV/nucleon โดยใช้แบบจำลอง QMD และ UrQMD โดยศึกษารูปแบบการส่งผ่านโมเมนตัม(Px)โดยทดลองเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์สภาพไวของการไหลรวมที่เกี่ยวข้องกับ สมาการสถานะ(equations of state)3ชนิดได้แก่(intermediate,soft,extrasoft)ผลการคำนวรที่ได้เทียบกับผลการทดลอง(H.Liuetal(E895 Collabortion),Sideward FLow in AU+AU collisions between 2A and 8A GEV.PHYS.Rev.Lett.2000;84:5488-5492.) 5.เพื่อทำการวิเคราะห์การไหลเชิงตรงของโปรตอนและนิวเคลียร์ออนจากการชนกัน ของศูนย์กลางการชนของ AU+AU ที่พลังงาน10.5 GeV/nucleon โดยใช้แบบจำลอง UrQMD โดยทดลองเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์สภาพไวของการไหลรวมที่เกี่ยวของกับ สถานะ 3ชนิด ได้แก่ (intermediate,soft,extrasoft)ผลการคำนวรที่ได้เทียบกับผลการทดลอง(J. Barrette et al.(E877 collaboration).Phys.Rev.C 1997;55:1420; Phys.Rev.C 1997;56:3254.) 6.เพื่อทำการวิเคราะห์การไหลของโปรตอนขึ้นอยู่กับฟังก์ชันพลังงานของ ศูนย์กลางการชนของ AU+AU โดยใช้แบบจำลอง QMD และ UrQMD ผลการคำนวณที่ได้เทียบกับผลการทดลอง (H.Liuetal(E895 Collabortion),Sideward FLow in AU+AU collisions between 2A and 8A GEV.PHYS.Rev.Lett.2000;84:5488-5492.)
บรรณานุกรม :
พรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ . (2551). การไหลรวมจากการชนของไอออนหนักที่ 0.5 - 10 GeV/nucleon.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ . 2551. "การไหลรวมจากการชนของไอออนหนักที่ 0.5 - 10 GeV/nucleon".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ . "การไหลรวมจากการชนของไอออนหนักที่ 0.5 - 10 GeV/nucleon."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
พรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ . การไหลรวมจากการชนของไอออนหนักที่ 0.5 - 10 GeV/nucleon. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.