ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจวัดปริมาณรังสีพื้นฐานในปัสสาวะของคนไทยในภาคเหนือตอนล่าง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจวัดปริมาณรังสีพื้นฐานในปัสสาวะของคนไทยในภาคเหนือตอนล่าง
นักวิจัย : พรรัตน์ ศรีสวัสดิ์
คำค้น : Measurement , , people , , radiation dose , , the lower northern region of Thailand , urine , , การตรวจวัดปริมาณรังสีพื้นฐานในปัสสาวะ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันประเทศไทยมีการนาสารรังสีมาใช้หลายด้านด้วยกันทั้งสารรังสีชนิดปิดผนึกและไม่ปิดผนึก มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านกับประเทศไทยที่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และมีแผนจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในบาง
ประเทศ หากโรงไฟฟ้าดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุ หรือมีการฟุ้งกระจายของสารรังสีเกิดขึ้น ประเทศไทยย่อมหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ที่จะได้รับผลกระทบดังกล่าวไม่มากก็น้อย ผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษาการตรวจวัดปริมาณรังสีพื้นฐานในปัสสาวะ
ของคนไทยในภาคเหนือตอนล่าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงการได้รับรังสีในปัสสาวะปกติของคนไทยใน
ภาคเหนือตอนล่างก่อนการเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี และก่อนเริ่มสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งในประเทศ
และนอกประเทศในอนาคต ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทาการวัดค่าปริมาณรังสีแกมมาจาก I-131 Cs-134 Cs-137 และ K-40
ด้วยหัววัด NaI ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 x 2 นิ้ว โดยโปรแกรมวิเคราะห์ Genic 2000 พบว่าค่าปริมาณรังสีแกมมา
ที่ได้จากการตรวจวัดปริมาณรังสีพื้นฐานในปัสสาวะของคนไทยในภาคเหนือตอนล่างเฉลี่ยทั้ง 3 วัน มีค่าความเข้ม
ของปริมาณรังสีแกมมาคือ I-131 (27.45 Bq/d) Cs-134 (311.99 Bq/d) Cs-137 (-234.75 Bq/d) และ K-40
(3922.73 Bq/d)

บรรณานุกรม :
พรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ . (2556). การตรวจวัดปริมาณรังสีพื้นฐานในปัสสาวะของคนไทยในภาคเหนือตอนล่าง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ . 2556. "การตรวจวัดปริมาณรังสีพื้นฐานในปัสสาวะของคนไทยในภาคเหนือตอนล่าง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ . "การตรวจวัดปริมาณรังสีพื้นฐานในปัสสาวะของคนไทยในภาคเหนือตอนล่าง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
พรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ . การตรวจวัดปริมาณรังสีพื้นฐานในปัสสาวะของคนไทยในภาคเหนือตอนล่าง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.