ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัมพันธภาพของมารดาและทารก และการปรับตัวต่อการเป็นมารดาภายหลังคลอดของมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สัมพันธภาพของมารดาและทารก และการปรับตัวต่อการเป็นมารดาภายหลังคลอดของมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก
นักวิจัย : เบญญาภา ธิติมาพงษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2522
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

      วัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงบรรยายนี้ เพื่อศึกษาระดับสัมพันธภาพระหว่างมารดา และทารกภายหลังคลอดของมารดาวัยรุ่น และศึกษาระดับการปรับตัวต่อการเป็นมารดาภายหลังคลอดของมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรยคนแรก กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก อายุระหว่าง 13-19 ปี ที่คลอดบุตรและพักฟื้น ณ หอผู้ป่วยหลังคลอด โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 จำนวนทั้งสิ้น 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัว แบบวัดสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารก และแบบวัดการปรับตัวต่อการเป็นมารดาภายหลังคลอด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา

     ผลการวิจัยพบว่ามารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรกมีระดับสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารกภายหลังคลอดอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย 4.33 และระดับการปรับตัวต่อการเป็นมารดาภายหลังคลอดขณะอยู่โรงพยาบาลอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย 4.00 และยังพบว่าสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารกของมารดาวัยรุ่นหลังคลอดที่มีบุตรคนแรกกับการปรับตัวต่อการเป็นมารดาภายหลังคลอดของมารดาวัยรุ่นหลังคลอดที่มีบุตรคนแรกมีความสัมพันธ์กัน (r=0.70)

บรรณานุกรม :
เบญญาภา ธิติมาพงษ์ . (2522). สัมพันธภาพของมารดาและทารก และการปรับตัวต่อการเป็นมารดาภายหลังคลอดของมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เบญญาภา ธิติมาพงษ์ . 2522. "สัมพันธภาพของมารดาและทารก และการปรับตัวต่อการเป็นมารดาภายหลังคลอดของมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เบญญาภา ธิติมาพงษ์ . "สัมพันธภาพของมารดาและทารก และการปรับตัวต่อการเป็นมารดาภายหลังคลอดของมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2522. Print.
เบญญาภา ธิติมาพงษ์ . สัมพันธภาพของมารดาและทารก และการปรับตัวต่อการเป็นมารดาภายหลังคลอดของมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2522.