ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แหล่งที่มาของสนิมเหล็กในน้ำบาดาลระดับตื้นที่ทำให้เมล็ดข้าวลีบภายหลังการใช้เพื่อการชลประทานนาข้าว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แหล่งที่มาของสนิมเหล็กในน้ำบาดาลระดับตื้นที่ทำให้เมล็ดข้าวลีบภายหลังการใช้เพื่อการชลประทานนาข้าว
นักวิจัย : กิจการ พรหมมา , กิจการ พรหมมา
คำค้น : น้ำบาดาลระดับตื้น , การละลายของแร่เหล็ก , ไนเตรตรีดักชัน , เมล็ดข้าวลีบ , ไรต์ออกซิเตชัน , สนิมเหล็ก , น้ำบาดาล , การชลประทานนาข้าว , การตกผลึกของแร่ซิเดอไรต์ในน้ำจืดในสภาวะรีดิวซ์ , การตกผลึกของเหล็กออกซิไฮดรอกไซด์ , การผุพังทางเคมีของแร่เหล็กในหิน , การเร่งการตกผลึกของแร่เหล็กโดยแบคทีเรีย
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เหล็กเป็นธาตุที่พบมากในน้ำบาดาลแต่ยังไม่ทราบกระบวนการเกิดที่แน่ชัดวัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้คือเพื่อศึกษาปฏิกิริยาเคมีและชีวเคมีของเหล็กในน้ำบาดาลระดับพื้นที่ยังขาดการเชื่อมโยงและรวมให้เป็นทฤษฎีที่เข้าใจง่ายการวิจัยใช้วิธีแยกวิเคราะห์กระบวนการการละลายการเคลื่อนที่และการเกิดผลึกผลการวิจัยแสดงว่าการละลายของแร่เหล็กประกอบด้วย (1) การผุพังทางเคมีของแร่เหล็กในหิน (2) ออกซิเดชันของแร่ไพไรต์โดยออกซิเจน (3) ออกซิเดชันของแร่ไพไรต์โดย Fe * (4) การละลายของแร่ซิเดอไรต์ (5) การละลายของแร่เหล็กออกไซด์ (6) การละลายของแร่เหล็กออกซิไฮดรอกไซด์ (7) การละลายของแร่เหล็กซิลิเกตและ (8) การละลายของแร่ดินเหนียวเมื่อเหล็กละลายน้ำแล้วเหล็กจะเคลื่อนที่ในรูปของคอลลอยด์ไปพร้อมกับน้ำบาดาลส่วนการตกผลึกของแร่เหล็กประกอบด้วย (1) ออกซิเดชันของแร่เหล็กในหินต้นกำเนิดในระหว่างที่เกิดการผุพังและในดินที่ผุพัง (2) การตกผลึกของเหล็กออกซิไฮดรอกไซด์ (3) การตกผลึกของแร่ซิเดอไรต์ในน้ำจืดในสภาวะรีดิวซ์ (4) ไนเตรตรีดักชันโดย Fe” (5) ไนเตรตรีดักชันโดยไพไรต์ออกซิเตชันและ (6) การเร่งการตกผลึกของแร่เหล็กโดยแบคทีเรีย

บรรณานุกรม :
กิจการ พรหมมา , กิจการ พรหมมา . (2552). แหล่งที่มาของสนิมเหล็กในน้ำบาดาลระดับตื้นที่ทำให้เมล็ดข้าวลีบภายหลังการใช้เพื่อการชลประทานนาข้าว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กิจการ พรหมมา , กิจการ พรหมมา . 2552. "แหล่งที่มาของสนิมเหล็กในน้ำบาดาลระดับตื้นที่ทำให้เมล็ดข้าวลีบภายหลังการใช้เพื่อการชลประทานนาข้าว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กิจการ พรหมมา , กิจการ พรหมมา . "แหล่งที่มาของสนิมเหล็กในน้ำบาดาลระดับตื้นที่ทำให้เมล็ดข้าวลีบภายหลังการใช้เพื่อการชลประทานนาข้าว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
กิจการ พรหมมา , กิจการ พรหมมา . แหล่งที่มาของสนิมเหล็กในน้ำบาดาลระดับตื้นที่ทำให้เมล็ดข้าวลีบภายหลังการใช้เพื่อการชลประทานนาข้าว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.