ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบเตือนภัยแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ 2

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบเตือนภัยแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ 2
นักวิจัย : นิพนธ์ เกตุจ้อย
คำค้น : Solar Wireless , พลังงานแสงอาทิตย์ , ระบบเตือนภัย, , ระบบเตือนภัยแบบไร้สาย , ไร้สาย,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตการค้าชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวางแผนในการวิจัยร่วมกันกับเทศบาลเมืองแม่สอดเทศบาลตำบลท่าสายลวดอบต. แม่ปะอบต. แม่ตาวอบต. พระธาตุผาแดงและอบต. แม่จะเราจัดวางแนวทางในการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่ที่ทำการศึกษาจัดการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่เป้าหมายที่ทำการศึกษาจัดทำเป็นเทศบาลต้นแบบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและเพื่อให้เกิดองค์ความรู้สร้างต้นแบบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้กับหน่วยงานอื่นๆต่อไปผลการศึกษาพบว่าการจัดการขยะของเทศบาลและองค์การบริหารตำบลขนาดเล็กจะส่งขยะมากำจัดที่เทศบาลเมืองแม่สอดโดยปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองแม่สอดมีค่าเฉลี่ยระดับปานกลางทั้งในด้านการกำจัดขยะมูลฝอยการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการคัดแยกขยะมูลฝอยยังเป็นประเด็นที่ยังต้องแสวงหาการมีส่วนร่วมจากประชาชนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเป็นตัวแปรสำคัญในการทำให้การรวบรวมและการกำจัดขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบ่งออกเป็น 3 ด้านคือการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยการคัดแยกขยะมูลฝอยและการกำจัดขยะมูลฝอยซึ่งพบว่ารูปแบบการเก็บรวบรวมขยะที่เหมาะสมได้แก่การกำหนดเวลาจำนวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกและการรณรงค์ด้านการคัดแยกรูปแบบการคัดแยกขยะมูลฝอยที่เหมาะสมได้แก่การสร้างจิตสำนึกและรณรงค์ให้ความรู้ถึงประโยชน์ของการคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่องโดยมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชนรูปแบบการกำจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมได้แก่สร้างความตระหนักและให้ความรู้จากการกำจัดขยะที่ไม่ถูกวิธีการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานด้านการกำจัดขยะแบบสุขอนามัย

บรรณานุกรม :
นิพนธ์ เกตุจ้อย . (2551). ระบบเตือนภัยแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ 2.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิพนธ์ เกตุจ้อย . 2551. "ระบบเตือนภัยแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ 2".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิพนธ์ เกตุจ้อย . "ระบบเตือนภัยแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ 2."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
นิพนธ์ เกตุจ้อย . ระบบเตือนภัยแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ 2. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.