ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการลดลงของสมรรถนะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้นในระยะยาว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการลดลงของสมรรถนะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้นในระยะยาว
นักวิจัย : บุณัฐวุฒิ ขาวสะอาด , นิพนธ์ เกตุจ้อย , คงฤทธิ์ แม้นศิริ , ฐิติพร เจาะจง , ฐิติพร เจาะจง
คำค้น : ,degradation , , hot climate , Investigation , , long term , photovoltaic module , , tropical , , สมรรถนะแผงเซลล์แสงอาทิตย์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

         งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มการลดลงของสมรรถนะแผงเซลล์แสงอาทิตย์(PRA) 4 ชนิด ได้แก่ชนิดซิลิกอนอสัณฐาน (a-Si) ชนิดซิลิกอนผลึกผสม (p-Si) ชนิดไฮบริด (HIT) และ ชนิดไมโครซิลิกอน (a-Si:μC) ในระยะยาวภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้นโดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาใช้ ข้อมูลของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภายใต้โครงการสวนพลังงานของวิทยาลัยพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัย นเรศวร ตั้งแต่ปี2548 จนถึงปี2554 เป็นระยะเวลา 7 ปีเพื่อวิเคราะห์หาแนวโน้มการลดลงและอัตราการลดลงของ PRA จากการศึกษาพบว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดa-Si มีแนวโน้มการลดลงของสมรรถนะสูงกว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด p-Si HIT และ a-Si:μC และอัตราการลดลงโดยเฉลี่ยของสมรรถนะของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด a-Si p-Si HITและ a-Si:μC มีค่าเท่ากับ 0.78 0.25 0.34 และ 0.38 ต่อปีตามลําดับนอกจากนี้ยังได้ทําการศึกษาผลกระทบของการลดลงของสมรรถนะแผงเซลล์ แสงอาทิตย์ที่ส่งผลต่อโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่โดยทําการศึกษาการลดลงของสมรรถนะโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 1 MW ซึ่งใช้โปรแกรมPVSTST V 5.21 เพื่อทํานายค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าโดยเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์ แสงอาทิตย์ในสภาวะการใช้งานจริงกับเงื่อนไขการรับประกันกําลังไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์จากผู้ผลิตจากการศึกษาพบว่าความแตกต่างระหว่างพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในสภาวะการใช้งานจริงกับเงื่อนไขการรับประกันจากผู้ผลิต คิดเป็นร้อยละ 2.06 7.26 6.36 และ 5.96 ตามลําดับซึ่งส่งผลทําให้มีความแตกต่างของผลประโยชน์สุทธิตลอดอายุของโรงไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ3.33 16.49 10.92 และ 17.19 ตามลําดับและความแตกต่างของระยะเวลาคืนทุนของโรงไฟฟ้า คิด เป็นร้อยละ 1.53 5.15 3.50 และ 5.31 ตามลําดับ ซึ่งผลจากงานวิจัยนี้ทําให้ทราบว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด a-Si มีแนวโน้มและอัตราการลดลงของสมรรถนะสูงกว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอื่นๆและผลจากอัตราการลดลงของสมรรถนะของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในสภาวะการใช้งานจริงที่มีค่าต่ํากว่าเงื่อนไขการรับประกันจากผู้ผลิตส่งผลทําให้พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีค่าสูงขึ้นผลประโยชน์สุทธิตลอดอายุมีมูลค่าสูงขึ้นและระยะเวลาคืนทุนของโรงไฟฟ้าเร็วกว่าเงื่อนไขการรับประกันจากผู้ผลิตซึ่งเป็นผลดีแก่โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ในแง่ของความน่าเชื่อถือของสมรรถนะของแผงเซลล์แสงอาทิตย์และในแง่ของการลงทุนก่อตั้งโรงไฟฟ้า

บรรณานุกรม :
บุณัฐวุฒิ ขาวสะอาด , นิพนธ์ เกตุจ้อย , คงฤทธิ์ แม้นศิริ , ฐิติพร เจาะจง , ฐิติพร เจาะจง . (2555). การศึกษาการลดลงของสมรรถนะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้นในระยะยาว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
บุณัฐวุฒิ ขาวสะอาด , นิพนธ์ เกตุจ้อย , คงฤทธิ์ แม้นศิริ , ฐิติพร เจาะจง , ฐิติพร เจาะจง . 2555. "การศึกษาการลดลงของสมรรถนะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้นในระยะยาว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
บุณัฐวุฒิ ขาวสะอาด , นิพนธ์ เกตุจ้อย , คงฤทธิ์ แม้นศิริ , ฐิติพร เจาะจง , ฐิติพร เจาะจง . "การศึกษาการลดลงของสมรรถนะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้นในระยะยาว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
บุณัฐวุฒิ ขาวสะอาด , นิพนธ์ เกตุจ้อย , คงฤทธิ์ แม้นศิริ , ฐิติพร เจาะจง , ฐิติพร เจาะจง . การศึกษาการลดลงของสมรรถนะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้นในระยะยาว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.