ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก (2) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก (2) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักวิจัย : ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
คำค้น : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต , สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :วัตถุประสงค์โครงการ


1. ศึกษาความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการพยาบาล แผน ข รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ต่อความสามารถในการปฏิบัติงาน 
2. ศึกษาความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการพยาบาล แผน ข รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
3. ศึกษาความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นต่อความสามารถในการฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 
4. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้สำเร็จกาศึกษาและผู้บังคับบัญชาชั้นต้นต่อความสามารถในการฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาความสามารถของมหาบัณฑิต
บรรณานุกรม :
ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ . (2547). การศึกษาติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก (2) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ . 2547. "การศึกษาติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก (2) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ . "การศึกษาติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก (2) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547. Print.
ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ . การศึกษาติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก (2) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2547.