ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาอัตลักษณ์ทางเพศของเด็กวัยรุ่น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาอัตลักษณ์ทางเพศของเด็กวัยรุ่น
นักวิจัย : วารุณี ฟองแก้ว
คำค้น : เด็กวัยรุ่น , อัตลักษณ์ทางเพศ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาอัตลักษณ์ทางเพศของเด็กวัยรุ่นเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการสนทนากลุ่มเด็กวัยรุ่นชายหญิง จำนวน 6 กลุ่ม เป็นเด็กวัยรุ่นตอนต้น 3 กลุ่ม และเด็กวัยรุ่นตอนปลาย 3 กลุ่ม ครู 2 กลุ่ม และพ่อแม่หรือผู้ปกครอง 2 กลุ่ม และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) วัยรุ่นชายตอนต้นเป็นวัยแห่งการเริ่มต้นพัฒนาอัตลักษณ์ทางเพศเพื่อค้นหาตนเองที่แท้จริงของ
ตนเองก่อนก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์การศึกษาเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
รับรู้อัตลักษณ์ทางเพศของเด็กวัยรุ่นชายตอนต้น กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นเด็กวัยรุ่นชายที่มีอายุ10–14 ปี
โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่มีการคัดเลือกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง
และสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่หรือการบอกต่อจำนวน 28ราย ทำการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
2553ถึงกรกฎาคม2554โดยวิธีการสนทนากลุ่มร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา
     ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้อัตลักษณ์ทางเพศของเด็กวัยรุ่นชายตอนต้น สามารถจำแนกได้เป็น
3 ประเด็น ประเด็นที่ 1 ลักษณะหลากหลายของความเป็นชาย ประกอบด้วย 3 หมวดย่อย ได้แก่1)
“แมนเต็มตัว” 2) “แอ๊บแมน” และ3) “แมนสาว” ประเด็นที่2 ความรู้สึกเกี่ยวกับความเป็นเพศของ
ตนเอง ประกอบด้วย 2 หมวดย่อยคือ 1) ภูมิใจในความเป็นเพศชาย และ 2) ไม่พึงพอใจในความเป็น
เพศชายและประเด็นที่3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้อัตลักษณ์ทางเพศ ประกอบด้วย4 หมวดย่อย
คือ 1) การเรียกร้องภายใน 2) การเลี้ยงดูจากบุคคลในครอบครัว 3) การเรียนรู้จากโรงเรียนและกลุ่ม
เพื่อนและ4) เรียนรู้จากสื่อ
     ผลการวิจัยครั้งนี้ ทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้อัตลักษณ์ทางเพศของเด็กวัยรุ่นชาย
ตอนต้นที่จะนำไปสู่การพัฒนารูปแบบหรือโปรแกรมการพัฒนาอัตลักษณ์ทางเพศให้กับวัยรุ่นชาย
ตอนต้นต่อไป


บรรณานุกรม :
วารุณี ฟองแก้ว . (2548). การศึกษาอัตลักษณ์ทางเพศของเด็กวัยรุ่น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วารุณี ฟองแก้ว . 2548. "การศึกษาอัตลักษณ์ทางเพศของเด็กวัยรุ่น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วารุณี ฟองแก้ว . "การศึกษาอัตลักษณ์ทางเพศของเด็กวัยรุ่น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548. Print.
วารุณี ฟองแก้ว . การศึกษาอัตลักษณ์ทางเพศของเด็กวัยรุ่น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2548.