ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการส่งเสริมมความรู้ทางโภชนาการต่อพฤติกรรมการบริโภคของสตรีวัยเจริญพันธุ์ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการส่งเสริมมความรู้ทางโภชนาการต่อพฤติกรรมการบริโภคของสตรีวัยเจริญพันธุ์ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โภชนาการที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสตรีวัยเจริญพันธุ์เพื่อความสมบูรณ์ของร่างกายและเตรียม ความพร้อมสำหรับการเจริญพันธุ์ การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการส่ง เสริมความรู้ทางโภชนาการต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารของสตรีวัยเจริญพันธุ์ กลุ่มตัวอย่างคือสตรี วัยเจริญพันธุ์ที่มีอายุระหว่าง 15 – 44 ปี ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 125 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง และสุ่มเข้ากลุ่มทดลองจำนวน 58 ราย และกลุ่มควบคุมจำนวน 67 ราย รวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม พ.ศ. 2552 กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการส่งเสริม ความรู้ทางโภชนาการ เครื่องมือดำเนินการวิจัยประกอบด้วย แบบประเมินความรู้ทางโภชนาการ แบบประเมินพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และโปรแกรมการส่งเสริมความรู้ทางโภชนาการ วิเคราะห์ ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ใช้สถิติสถิติวิลคอกซอน ซายน์ด์ แรงค์ เทสท์ (Wilcoxon Signed Ranks Test) และสถิติ แมนวิทนีย์ ยู เทสท์ (Mann-Whitney U test)


บรรณานุกรม :
พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ . (2551). ผลของการส่งเสริมมความรู้ทางโภชนาการต่อพฤติกรรมการบริโภคของสตรีวัยเจริญพันธุ์ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ . 2551. "ผลของการส่งเสริมมความรู้ทางโภชนาการต่อพฤติกรรมการบริโภคของสตรีวัยเจริญพันธุ์ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ . "ผลของการส่งเสริมมความรู้ทางโภชนาการต่อพฤติกรรมการบริโภคของสตรีวัยเจริญพันธุ์ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ . ผลของการส่งเสริมมความรู้ทางโภชนาการต่อพฤติกรรมการบริโภคของสตรีวัยเจริญพันธุ์ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.