ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนาศักยภาพสตรีแกนนำในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนาศักยภาพสตรีแกนนำในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์
นักวิจัย : พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
คำค้น : การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์ , ศักยภาพสตรีแกนนำ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สตรีแกนนำมีบทบาทสำคัญในการให้คำแนะนำแก่สตรีวัยเจริญพันธุ์เกี่ยวกับ
สุขภาพของสตรี การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อให้สตรีวัยเจริญพันธุ์ตระหนักถึง
ความสำคัญของการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และสามารถเป็นเครือข่ายทางสุขภาพกับ
บุคลากรทีมสุขภาพในชุมชน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการพัฒนา
ศักยภาพสตรีแกนนำให้มีความรู้ ความสามารถในการสอนและการแนะนำ และส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัยคือสตรีวัยเจริญพันธุ์ 26 คน จาก 8 หมู่บ้าน
ในตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2552
ถึง สิงหาคม 2553 วิธีวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระยะคือ 1) การศึกษาปัญหาสุขภาพของสตรี
วัยเจริญพันธุ์ 2) วางแผนพัฒนาแผนการสอนและแผนการปฏิบัติงาน 3) ดำเนินการ
ปฏิบัติตามแผนที่กำหนด และ 4) การวิเคราะห์และสรุปผล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษา พบว่า สามารถพัฒนาศักยภาพของสตรีแกนนำให้มีความรู้ ทักษะ
ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์ เกิดการเรียนรู้และความตระหนักในบทบาท
หน้าที่ของตนเองในฐานะสตรีแกนนำ และสามารถทำงานประสานกับบุคลากรทีมสุขภาพ
ในชุมชน เพื่อช่วยให้สตรีวัยเจริญพันธุ์มีความเข็มแข็ง ในการดูแลตนเองและมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ดีต่อไป


บรรณานุกรม :
พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ . (2552). พัฒนาศักยภาพสตรีแกนนำในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ . 2552. "พัฒนาศักยภาพสตรีแกนนำในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ . "พัฒนาศักยภาพสตรีแกนนำในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ . พัฒนาศักยภาพสตรีแกนนำในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.