ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมการเริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาระยะแรก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมการเริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาระยะแรก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
นักวิจัย : กรรณิการ์ กันธะรักษา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

นมมารดาอุดมไปด้วยสารอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของทารก มีประโยชน์ต่อสุขภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อต่างๆ การส่งเสริมการเริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาระยะแรกสามารถเพิ่มอัตราความสำเร็จในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างต่อเนื่อง และการส่งเสริมการเริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาระยะแรกนั้นจำเป็นต้องมีทางแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเหมาะสม การวิจัยเชิงพัฒนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมการเริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาระยะแรก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยใช้แนวคิดการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกของสภาวิจัยทางการแพทย์และสุขภาพแห่งชาติประเทศออสเตรเลีย (National Health and Medical Research Council [NMRC], 1999) แบ่งระดับความน่าเชื่อถือและคุณภาพของหลักฐานอ้างอิงและข้อเสนอแนะในการนำไปปฏิบัติ ตามเกณฑ์ของสถาบันโจแอนนาบริกส์ (Joanna Briggs Institute [JBI], 2009) ประเมินคุณภาพของแนวปฏิบัติโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่านและศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกในกลุ่มพยาบาลวิชาชีพจำนวน 33 ราย
ผลการวิจัย พบว่า
แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมการเริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาระยะแรก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 12 ฉบับ แบ่งหมวดหมู่เป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การให้ความรู้และฝึกทักษะการส่งเสริมการเริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาระยะแรกให้แก่บุคลากร 2) การให้ข้อมูลมารดาเกี่ยวกับการเริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาระยะแรก 3) การลดอุปสรรคหรือสิ่งขัดขวางการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในห้องรอคลอดและห้องคลอด 4) การปฏิบัติตามขั้นตอนของการสัมผัสแบบเนื้อแนบเนื้อระหว่างมารดากับทารกและการจัดท่าทารก และ 5) การดูแลทารกแรกเกิด พิจารณาผลลัพธ์ของแนวปฏิบัติจากระยะเวลาที่มารดากับทารกมีการสัมผัสแบบเนื้อแนบเนื้อภายหลังคลอด ทารกมีความสำเร็จในการอมหัวนมหรือดูดนมมารดา ความสำเร็จในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาครั้งแรก และมีปริมาณนํ้านมที่เหมาะสมก่อนจำหน่ายจากโรงพยาบาล สำหรับความเป็นไปได้ในการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก พบว่ากลุ่มผู้ทดลองใช้แนวปฏิบัติทางคลนิกทุกรายเห็นดว้ ยว่าแนวปฏิบัติทางคลินิกดังกล่าวมีความชัดเจน เข้า ใจง่าย และสามารถนำ ไปใช้ได้จริง
ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงว่าแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมการเริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาระยะแรก ควรนำไปใช้ในทางคลินิก และการวิจัยในครั้งต่อไปควรศึกษาผลลัพธ์ของการนำแนวปฏิบัติไปใช้
คำสำคัญ: การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก การส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา การเริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาระยะแรก


บรรณานุกรม :
กรรณิการ์ กันธะรักษา . (2553). การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมการเริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาระยะแรก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กรรณิการ์ กันธะรักษา . 2553. "การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมการเริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาระยะแรก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กรรณิการ์ กันธะรักษา . "การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมการเริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาระยะแรก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
กรรณิการ์ กันธะรักษา . การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมการเริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาระยะแรก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.