ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
นักวิจัย : ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :ปัญหาโภชนาการเกินหรือโรคอ้วนเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญที่มีอัตราความชุกของโรคสูงและมีผลทางลบในระยะยาวต่อสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ บุคลากรในทีมสุขภาพจึงได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาโภชนาการเกิน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมความร่วมมือระหว่างครอบครัวและโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการบริโภคเพื่อสุขภาพและกิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรียนโดยใช้กลยุทธ์ในการส่งเสริมพลังอำนาจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 110 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิตเชิงพรรณาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ผลการศึกษาพบว่า เด็กวัยเรียนรับรู้แต่เพียงว่า ปัญหาเด็กอ้วนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนกลุ่มผู้ปกครอง ครู แม่ครัวและพ่อค้าแม่ค้ารับรู้ในประเด็นอื่นด้วยว่าในปัจจุบันเด็กมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนมากขึ้น และความอ้วนมีผลกระทบต่อสุขภาพเด็กและควรให้ความสำคัญกับโปรแกรมการป้องกันโรคอ้วน เนื้อหาของโปรแกรมความร่วมมือระหว่างครอบครัวและโรงเรียน ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ การวิเคราะห์สถานการณ์ การศึกษาการดำเนินกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ การสร้างความร่วมมือของ ครอบครัวและโรงเรียน การดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน การติดตามและประเมินผล และวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมมี 4 วิธี คือการอภิปรายกลุ่ม การระดมสมองและการทำแผนที่ความคิด การประชุมกลุ่ม และการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม

ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ เกิดความร่วมมือระหว่างครอบครัวและโรงเรียน ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติและการปฎิบัติกิจกรรมในการป้องกันโรคอ้วน ได้แก่ การจัดสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพโดยห้ามขายน้ำอัดลมและขนมกรุบกรอบในโรงเรียน การพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมศักยภาพของแกนนำนักเรียน การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การจัดอาหารกลางวันและอาหารว่างเพื่อสุขภาพ การให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคอ้วน การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับติดตามภาวะโภชนาการของเด็ก โปรแกรมความร่วมมือระหว่างครอบครัวและโรงเรียน ที่ได้พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยครั้งนี้ พยาบาลและบุคลากรทีมสุขภาพสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างครอบครัวและโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการบริโภคเพื่อสุขภาพและกิจกรรมทางกายแก่นักเรียนในโรงเรียน โปรแกรมนี้ได้ให้วิธีการในการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในการป้องกันโรคอ้วนในโรงเรียนอย่างยั่งยืนต่อไปบรรณานุกรม :
ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล . (2552). การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล . 2552. "การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล . "การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล . การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.