ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินผลโปรแกรมการป้องกันความรุนแรงสำหรับนักศึกษาพยาบาล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินผลโปรแกรมการป้องกันความรุนแรงสำหรับนักศึกษาพยาบาล
นักวิจัย : เกสรา ศรีพิชญาการ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์โครงการ

1.เพื่อสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลเรื่องความรุนแรงและการจัดโปรแกรมการป้องกันความรุนแรง
2.เพื่อเปรียบเทียบความตระหนักเรื่องการต่อต้านความรุนแรงของนักศึกษาพยาบาลที่เข้าโปรแกรมฯ
ระหว่างก่อนและหลังการเข้าโปรแกรมการป้องกันความรุนแรง
3.เพื่อเปรียบเทียบความตระหนักเรื่องสิทธิและความรับผิดชอบในความสัมพันธ์ของนักศึกษาพยาบาลที่เข้าโปรแกรมฯ
ระหว่างก่อนและหลังการเข้าโปรแกรมการป้องกันความรุนแรง
4.เพื่อเปรียบเทียบทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาพยาบาลที่เข้าโปรแกรมฯ
ระหว่างก่อนและหลังการเข้าโปรแกรมการป้องกันความรุนแรง 5. เพื่อสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของนักศึกษาพยาบาลที่เข้าโปรแกรมฯ
ต่อโปรแกรมการป้องกันความรุนแรง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.นักศึกษาที่เข้าโปรแกรมตระหนักถึงปัญหาความรุนแรง
มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้น และลดการถูกกระทำความรุนแรงโดยเพื่อน และคนรัก
2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้แนวทางในการจัดโปรแกรมการป้องกันความรุนแรงสำหรับนักศึกษาพยาบาล ในครั้งต่อๆ ไป
และสถาบันการศึกษาพยาบาลอื่น
หรือในสาขาอื่นสามารถนำโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้กับนักศึกษาของตนต่อไป 3.
กลุ่มผู้วิจัย คณาจารย์ และนักศึกษาพยาบาลที่มาร่วมจัดโปรแกรมมีความรู้และทัศนคติเรื่องความรุนแรงระหว่างบุคคลมากขึ้น
มีเทคนิคารจัดกิจกรรมให้นักศึกษามากขึ้น
ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา
การให้สุขศึกษาแก่ผู้มารับบริการที่เป็นเยาวชนสตรี


บรรณานุกรม :
เกสรา ศรีพิชญาการ . (2548). การประเมินผลโปรแกรมการป้องกันความรุนแรงสำหรับนักศึกษาพยาบาล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เกสรา ศรีพิชญาการ . 2548. "การประเมินผลโปรแกรมการป้องกันความรุนแรงสำหรับนักศึกษาพยาบาล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เกสรา ศรีพิชญาการ . "การประเมินผลโปรแกรมการป้องกันความรุนแรงสำหรับนักศึกษาพยาบาล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548. Print.
เกสรา ศรีพิชญาการ . การประเมินผลโปรแกรมการป้องกันความรุนแรงสำหรับนักศึกษาพยาบาล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2548.