ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครือข่ายการสื่อสารของกลุ่มผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัดแดนสงบอาสภาราม จ.นครราชสีมา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครือข่ายการสื่อสารของกลุ่มผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัดแดนสงบอาสภาราม จ.นครราชสีมา
นักวิจัย : วรลักษณ์ อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์
คำค้น : การสื่อสารระหว่างบุคคล , การปฏิบัติธรรม , วิปัสสนา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พัชนี เชยจรรยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14858
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะเครือข่ายการสื่อสารของกลุ่มผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัดแดนสงบอาสภาราม จ.นครราชสีมา และปัจจัยการสื่อสารที่ส่งผลต่อการพัฒนาเครือข่ายของกลุ่มผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัดแดนสงบ อาสภาราม จ.นครราชสีมา โดยใช้ระเบียบวีวิจัยเชิงคุณภาพ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ริเริ่ม กลุ่มอาสาสมัคร และกลุ่มผู้เข้าอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะเครือข่ายการสื่อสารของกลุ่มผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัดแดนสงบอาสภาราม จ.นครราชสีมา เป็นเครือข่ายการสื่อสารแบบวงล้อ โดยกลุ่มผู้เข้าอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นผู้รับข่าวสารจากกลุ่มอาสาสมัคร แล้วส่งต่อไปยังญาติพี่น้องและบุคคลใกล้ชิด กลุ่มอาสาสมัคร จะอยู่ตรงกลางของกลุ่ม ซึ่งจะถ่ายทอดข้อมูลจากหลวงพ่อพระครูภาวนาวิสิฐ ไปสู่กลุ่มผู้เข้าอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับรูปแบบการติดต่อสื่อสารแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ รูปแบบการติดต่อสื่อสารภายในกลุ่มแบ่งเป็น 2 ลักษณะ การติดต่อสื่อสารแบบทางเดียว การติดต่อสื่อสารแบบสองทาง ส่วนรูปแบบการติดต่อสื่อสารระหว่างเครือข่ายของกลุ่ม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การติดต่อสื่อสารแบบสองทางไม่เป็นทางการ การติดต่อสื่อสารแบบสองทางเป็นทางการ ปัจจัยสื่อสารที่ส่งผลต่อการพัฒนาเครือข่ายของกลุ่มผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัดแดนสงบอาสภาราม จ.นครราชสีมา ประกอบด้วย 5 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยด้านผู้ส่งสาร ปัจจัยด้านคุณสมบัติของแนวคิดด้านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ปัจจัยด้านช่องทางการสื่อสาร ปัจจัยด้านผู้รับสาร และบริบทสังคม

บรรณานุกรม :
วรลักษณ์ อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์ . (2549). เครือข่ายการสื่อสารของกลุ่มผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัดแดนสงบอาสภาราม จ.นครราชสีมา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรลักษณ์ อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์ . 2549. "เครือข่ายการสื่อสารของกลุ่มผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัดแดนสงบอาสภาราม จ.นครราชสีมา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรลักษณ์ อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์ . "เครือข่ายการสื่อสารของกลุ่มผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัดแดนสงบอาสภาราม จ.นครราชสีมา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
วรลักษณ์ อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์ . เครือข่ายการสื่อสารของกลุ่มผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัดแดนสงบอาสภาราม จ.นครราชสีมา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.