ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์โดยใช้ทฤษฎีแฟนตาซี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์โดยใช้ทฤษฎีแฟนตาซี
นักวิจัย : วิศิษฎ์ ศุภางคะรัตน์
คำค้น : ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ , โฆษณาทางโทรทัศน์ , การสร้างสรรค์ (วรรณกรรม ศิลปกรรม ฯลฯ)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะศิลปกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14856
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศป.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

การวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประเภทของทฤษฎีความเป็นแฟนตาซี ที่ใช้ในภาพยนตร์โฆษณาผลิตภัณฑ์ 2) เพื่อหาประเภทของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการนำเสนอผ่านทฤษฎีความเป็นแฟนตาซี 3) เพื่อหาบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับความเป็นแฟนตาซีในแต่ละประเภท ระเบียบวิจัยที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง เพื่อใช้ในการสร้างแบบสอบถาม เพื่อการวิเคราะห์ภาพยนตร์โฆษณาที่นำเสนอผ่านความเป็นแฟนตาซี จากผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพยนตร์โฆษณาต่างๆ ดังนี้ Cannes Film lions, Adfest, Archive ในช่วงปี 2004-2006 แบบสอบถามได้ถูกแจกจ่ายให้กับผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านนี้เป็นผู้ที่เคยมีผลงานได้รับรางวัลหรือผลงานได้รับการคัดเลือกไปแสดงในระดับนานาชาติ การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน 1. วิเคราะห์ภาพยนตร์โฆษณาที่ใช้การนำเสนอความเป็นแฟนตาซี 2. วิเคราะห์ถึงประเภทความเป็นแฟนตาซีที่ถูกใช้ในภาพยนตร์โฆษณา 3. การแยกภาพยนตร์โฆษณาตามประเภทของผลิตภัณฑ์ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า : 1. ประเภทของภาพยนตร์โฆษณาที่เหมาะสมกับการนำเสนอด้วยความเป็นแฟนตาซีจำนวน 11 ประเภทโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 1) ผลิตภัณฑ์รถยนต์ 2) ธุรกิจบริการ 3) ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 4) ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัว 5) ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 6) ผลิตภัณฑ์อาหาร 7) ผลิตภัณฑ์ของขบเคี้ยว 8) ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติและโทรคมนาคม 9) ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและของใช้ส่วนตัว 10) ผลิตภัณฑ์ทั่วไป 11) ส่งเสริมสังคม ซึ่งผลวิจัยพบว่าภาพยนตร์โฆษณาผลิตภัณฑ์รถยนต์และธุรกิจบริการ มีความเหมาะสมมากที่สุด ส่วนภาพยนตร์โฆษณาที่ไม่เหมาะสมคือผลิตภัณฑ์ยา และส่งเสริมการขาย 2. ประเภทของภาพยนตร์โฆษณาที่มีการใช้ความเป็นแฟนตาซีดังนี้ 1) ผลิตภัณฑ์อาหารเหมาะสมกับการใช้องค์ประกอบของความเหนือธรรมชาติ 2) ผลิตภัณฑ์ของขบเคี้ยวอาหารเหมาะสมกับการใช้องค์ประกอบของความเหนือธรรมชาติ 3) ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเหมาะสมกับการใช้องค์ประกอบของความเหนือธรรมชาติ 4) ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวเหมาะสมกับการใช้องค์ประกอบของความเหนือธรรมชาติ 5) ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและของใช้ส่วนตัวเหมาะสมกับการใช้สภาวะจิตใจ 6) ผลิตภัณฑ์รถยนต์เหมาะสมกับการใช้องค์ประกอบของความเหนือธรรมชาติ 7) ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเหมาะสมกับการใช้สภาวะจิตใจ 8) ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติและโทรคมนาคมเหมาะสมกับการใช้องค์ประกอบของความเหนือธรรมชาติ 9) อุปกรณ์ก่อสร้าง,บ้านและที่ดิน เหมาะสมกับการใช้องค์ประกอบของความเหนือธรรมชาติ 10)ธุรกิจบริการเหมาะสมกับการใช้องค์ประกอบของความเหนือธรรมชาติ 11)สถาบันเหมาะสมกับการใช้องค์ประกอบของความเหนือธรรมชาติ 12)ผลิตภัณฑ์ทั่วไปเหมาะสมกับการใช้สภาวะจิตใจ 13)ส่งเสริมสังคมเหมาะสมกับการใช้สภาวะจิตใจ

บรรณานุกรม :
วิศิษฎ์ ศุภางคะรัตน์ . (2549). การสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์โดยใช้ทฤษฎีแฟนตาซี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิศิษฎ์ ศุภางคะรัตน์ . 2549. "การสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์โดยใช้ทฤษฎีแฟนตาซี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิศิษฎ์ ศุภางคะรัตน์ . "การสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์โดยใช้ทฤษฎีแฟนตาซี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
วิศิษฎ์ ศุภางคะรัตน์ . การสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์โดยใช้ทฤษฎีแฟนตาซี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.