ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินผลกระทบและความเสี่ยงทางนิเวศและสิ่งแวดล้อมของมลพิษต่อระบบนิเวศทางน้ำในพิ้นที่ลุ่มน้ำพอง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินผลกระทบและความเสี่ยงทางนิเวศและสิ่งแวดล้อมของมลพิษต่อระบบนิเวศทางน้ำในพิ้นที่ลุ่มน้ำพอง
นักวิจัย : ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย . (2554). การประเมินผลกระทบและความเสี่ยงทางนิเวศและสิ่งแวดล้อมของมลพิษต่อระบบนิเวศทางน้ำในพิ้นที่ลุ่มน้ำพอง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย . 2554. "การประเมินผลกระทบและความเสี่ยงทางนิเวศและสิ่งแวดล้อมของมลพิษต่อระบบนิเวศทางน้ำในพิ้นที่ลุ่มน้ำพอง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย . "การประเมินผลกระทบและความเสี่ยงทางนิเวศและสิ่งแวดล้อมของมลพิษต่อระบบนิเวศทางน้ำในพิ้นที่ลุ่มน้ำพอง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย . การประเมินผลกระทบและความเสี่ยงทางนิเวศและสิ่งแวดล้อมของมลพิษต่อระบบนิเวศทางน้ำในพิ้นที่ลุ่มน้ำพอง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.