ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพฤติกรรมทางบวกขององค์การพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพฤติกรรมทางบวกขององค์การพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
นักวิจัย : จิราภรณ์ ศานติสุข
คำค้น : พฤติกรรมองค์การ , พยาบาล , โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พวงเพ็ญ ชุณหปราณ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : 9741434863 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15016
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางบวกขององค์การพยาบาลโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยของรัฐ โดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบ Ethnographic Delphi Future Research กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญจำนวน 20 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารการพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปฏิบัติการพยาบาล และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบสอบถามรอบแรกเป็นแบบสอบถามปลายเปิดในการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ พฤติกรรมทางบวกขององค์การพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ แบบสอบถามรอบที่ 2 และรอบที่ 3 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า วิธีการดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1 เป็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมทางบวกขององค์การพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ ขั้นตอนที่ 2 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา สร้างเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าให้ผู้เชี่ยวชาญตอบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ มัธยฐานและพิสัยระหว่างควอไทล์ ขั้นตอนที่ 3 ใช้แบบสอบถามรอบที่ 2 พร้อมแสดง ค่ามัธยฐานและพิสัยระหว่างควอไทล์ของคำตอบของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดให้ผู้ เชี่ยวชาญแต่ละท่านยืนยันหรือเปลี่ยนแปลงคำตอบวิเคราะห์ข้อมูลด้วยมัธยฐาน พิสัยระหว่างควอไทล์อีกครั้งเพื่อสรุปผลการวิจัยจากฉันทามติของผู้เชี่ยวชาญ ทั้งหมด ผู้เชี่ยวชาญให้ความร่วมมือในการวิจัยทั้ง 3 ขั้นตอน คิดเป็น 100% ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมทางบวกขององค์การพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ ประอบด้วย 7 ด้านดังนี้ 1) การทำงานเป็นทีม 2) ความฉลาดทางอารมณ์ 3) ความหวัง 4) ความเชื่อมั่นในสมรรถนะของตน 5) ความสุข 6) การมองโลกในแง่ดี และ 7) ความสามารถฟื้นหลัง.

บรรณานุกรม :
จิราภรณ์ ศานติสุข . (2549). การศึกษาพฤติกรรมทางบวกขององค์การพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิราภรณ์ ศานติสุข . 2549. "การศึกษาพฤติกรรมทางบวกขององค์การพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิราภรณ์ ศานติสุข . "การศึกษาพฤติกรรมทางบวกขององค์การพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
จิราภรณ์ ศานติสุข . การศึกษาพฤติกรรมทางบวกขององค์การพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.